Janaka's Psychology Site

Janaka.in

Отговорник за съдържанието: Жак “Джанака” Пенърс

Дизайн на уебсайта: Габи Шьонталер

Техническа реализация: Иво Шишков

Отговорност за съдържанието

Ние полагаме усилия информацията, публикувана на нашия уебсайт, да е винаги актуална, но ние не поемаме отговорност за представеното съдържание. Съгласно §7, пар.1 от TMG ( German Tele-media Act) законът ограничава нашата отговорност като доставчик на услуги до съдържанието, което самите ние сме публикували на тези страници. Според §§ 8-10 от TMG ние не сме задължени да наблюдаваме информацията, която трети страни публикуват на нашите страници. От друга страна, ние своевременно ще отстраняваме всяко съдържание в момента, в който установим, че то нарушава закона. В този случай нашата отговорност ще започне да тече от момента, в който узнаем за съответното нарушение. Отговорността за линковете, които посочва нашия сайт, се носи от страната, която отговаря за съответния линк. Ние нямаме никакво влияние върху информацията, която носят тези сайтове, и не поемаме гаранции за нейната точност. Съдържанието на подобни сайтове на трети страни е отговорност на техните собственици/ доставчици. Към момента, в който сме осъществили линк към сайтове на трети страни, ние НЕ СМЕ ОТКРИЛИ НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ за каквито и да било нарушения на закона. Ние незабавно щи изтрием от нашия сайт всеки линк, за който получим информация, че нарушава закона.

Авторски права

Съдържанието и публикациите на тези уеб-страници се подчинявт на законите за авторско право на Германия. Копирането, промяната, разпространението и всяка форма на употреба на тези материали с търговска цел, която излиза извън обхвата на закона за авторското право, ще изисква предварителното писмено съгласие на съответния автор или създател.

Защита на данните

Моля, имайте предвид, че съществуват присъщи рискове за сигурността при преноса на данни по Интернет, напр.чрез имейл, защото не е възможно да се осигури пълна защита срещу неоторизиран достъп от трети страни. Въпреки това ние ще защитим вашите данни в рамките на горепосочените ограничения. В частност, лична информация ще бъде пренасяна по Интернет само ако не нарушава правата на трета страна, освен ако съответната страна не е дала предварителното си съгласие с оглед на съществуващи рискове за сигурността. Съответно, като доставчик на уебсайт, ние няма да бъдем държани отговорни за всякакви вреди, понесени в резултат на подобни рискове за сигурността или всякакви свързани с тях пропуски от наша страна. Ние се противопоставяме на употребата от трети страни на достъпните данни за контакт с цел изпращане на нежелани реклами. Като доставчик на уебсайта ние си запазваме изключителното право да предприемем законови действия срещу нежелано изпращане на спамове и други подобни рекламни материали.

Източник: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de.

Janaka Psychology